5 ani garanție Daewoo – Experiență, calitate, încredere

5 ani garanție Daewoo – Experiență, calitate, încredere

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“5 ani garanție Daewoo – Experiență, calitate, încredere”

Perioada campaniei: 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019

 

                                                                                                                       

Art. 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Campania promoțională “5 ani garanție Daewoo – Experiență, calitate, încredere” este organizată de SC Marelvi Impex SRL, cu sediul în Rădăuţi, Calea Cernăuţi nr 114, jud. Suceava, înregistrată în registrul comerțului sub numărul J33/393/1995, cod fiscal RO7282405, (denumită în continuare “Organizatorul”).

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul promoţiei va fi publicat pe perioada desfăşurarii promoţiei la urmatoarea adresa URL: http://extra.daewoo-electrocasnice.ro.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia şi prin întocmirea unui Act Adiţional la prezentul regulament. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului la urmatoarea adresa URL: http://extra.daewoo-electrocasnice.ro.

Art. 2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de 1 ianuarie 2019 și se va încheia la data de 31 decembrie 2019. O zi de campanie va începe de la ora 00:00:00 și se va sfârsi la ora 23:59:59 (inclusiv).

Art. 3. PERIOADA DE ACTIVARE A EXTRAGARANȚIEI

Clienții care au achiziționat poduse marca Daewoo Electronics, în perioada de desfășurare a campaniei menționată în cadrul art. 2, le pot înscrie la campanie în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data achiziției acestora.

Art. 4. ARIA DE DESFĂŞURARE  A CAMPANIEI  

Campania se desfăşoară la nivel naţional, pe teritoriul României, în magazinele partenere participante, care comercializează aparate electrocasnice Daewoo Electronics.

La această campanie participă produse marca Daewoo Electronics din următoarele categorii: aparate frigorifice, mașini de spălat, cuptoare cu microunde și aspiratoare. Lista completă a produselor o puteți găsi în cadrul art. 7 al regulamentului.

Art. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 1 ianuarie 2019. Aceste persoane vor fi denumite în continuare “Participant”.

Art. 6. CONDIȚII DE VALIDARE A EXTRAGARANȚIEI

Pentru ca un client să beneficieze de extragaranția de 3 ani, trebuie:

 1. a) Sa îndeplinească condițiile prevăzute în cadrul art. 5.
 2. b) Să achiziționeze în perioada de desfașurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, cel puțin un aparat electrocasnic marca Daewoo Electronics din lista produselor existente în cadrul art. 7.
 3. c) Să se înscrie în perioada menționată în art. 3, folosind una dintre cele 2 modalitați de înscriere, descrise în cadrul art.8 (formular online sau poștă) și să furnizeze următoarele date personale și date de identificare ale produsului: Model produs, Serie de fabricație, Numar factură/ bon/ chitanță, Emitent factură, Dată facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Județ, E-mail, Telefon.

Participantul nu va beneficia de extragaranție în cazul în care:

 1. a) a achiziționat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics care nu se află in lista produselor existente în cadrul art. 7.
 2. b) a achiziționat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics în afara perioadei de desfașurare a campaniei, mentionată în art. 2.
 3. c) a achiziționat un produs electrocasnic marca Daewoo Electronics și nu-l înscrie in campanie în perioada menționată în art.3.
 4. d) datele furnizate nu sunt în conformitate cu art. 6 pct. c .

 

 

 

 

 

Art. 7. LISTĂ DE PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

Din această campanie vor face parte următoarele produse:

 

Categorie   Model
Aparate frigorifice FRN-Q29FCVI
FRN-Q29DCVI
FRS-T20DAMI
MFRS-T30H3
MRFS-26D2TI
RN-T425NPB
RN-T425NPW
RN-T425RNB
RN-T425RNW
RN-307RDQM
RN-308RDQM
RN-308RDQB
RN-307RDQB
FN-153
FN-153PRQ
FN-153PBQ
FN-153PWQ
FN-153CW
FN-102PBQ
FN-102PRQ
FN-102PWQ
FN-15A2RNB
FN-146
FF-258H
FF-384H
FRAG53NP7B
FRAG53NP7S
FRAH52WD3B
FRAH52WD3S
FN-340W
RN-340W
RN-390W
FN-063
FRN-T20DAMI
Cuptoare cu microunde KOR-6LBRB
KOR-6LBRR
KOR-6LBRC
KQG-1N4A
KOG-8A8RM
KOG-8A8R
KQG-8A8R
KOC-9N8V
KOC-9Q4T
KOS-1C0K
KOS-1C4K
KOR-6S20W
KOR-6S20R
KOR-6S20K
KOR-6S20WG
KOR-6S2BW
KOR-6S2BR
KOR-6S2BK
KOR-6S2BWG
KOR-6S3DBW
KOR-6S3DBR
KOR-6S3DBK
KOR-6S2DBW
KOR-6S4DBI
KOR-6M1BR
KOR-6M1BW
KOR-6M10R
KOR-6M10W
KOR-6M10K
KOR-6M1BK
KOR-6M10WM
KOR-6M1BWM
KOR-6S20WO
KOR-6S20WM
KOR-6S2BWO
KOR-6S2BWM
KOR-91RBW
KOR-91RBR
KOR-91RBK
KOR-91RBWM
KOR-91RBWO
Aspiratoare RCC-120B/2A
RCC-120L/2A
RCC-120R/2A
RCC-230B/3A
RCC-230L/3A
RCC-230R/3A
RCC-250B/3A
RCC-250L/3A
RCC-250R/3A
RC-150R
RC-150L
RC-700M
RC-705M
RC-L180L
RC-L180R
RC-L180W
RC-224L/2A
RC-224R/2A
RC-234R/2A
RC-L384B/2A
RC-L384BR/2A
RC-L384GB/2A
RCW-401
RCW-402
RCW-403
RCW-404
RCW-405
RC-300L/2A
RC-300R/2A
RC-255W/2A
RC-255B/2A
RC-410B/3A
RC-410R/3A
RC-410L/3A
Masini de spalat DWD-MV1011-2
DWD-FV2021-2
DWD-FV5021-2
DWC-PD1213
DWC-ED1432
DWD-HC9241B
DWD-CV702G
DWD-8T1227P
DWD-8T1221P
DWD-PD1212-2
DWC-PD1213-2

 

Art. 8. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE  AL CAMPANIEI

În perioada de desfășurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, produsele Daewoo participante la campanie vor beneficia de 5 ani garanție (2 ani garanție standard + 3 ani garanție extinsă).

Extragaranția va fi valabilă cu condiția activării acesteia în perioada de activare, menționată în cadrul art. 3.

Pentru activarea și înregistrarea garanției extinse trebuie să transmiteți urmatoarele informații (Model produs, Serie de fabricație, Numar factură/ bon/ chitanță, Emitent factură, Dată facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Județ, E-mail, Telefon) completând formularul online disponibil la: http://extra.daewoo-electrocasnice.ro.

După completarea și trimiterea formularului online participantul va primi un e-mail de cofirmare.

În urma înregistrării se va furniza un număr de înregistrare care trebuie notat pe certificatul de garanție, în limba română, al produsului.

Neactivarea extragaranției până la ultima zi de activare a acesteia, menționată în cadrul art. 3, duce la pierderea ei iar,  în acest caz, rămâne valabilă numai garanția standard de 2 ani.

Toate condițiile aferente garanției de 2 ani, precum și respectarea instrucțiunilor de utilizare din manualul de utilizare al produsului rămân valabile și în cazul garanției extinse.

Extragaranția este valabilă numai după înregistrare, pe baza facturii de achiziție și a certificatului de garanție. Pentru a beneficia de oferta de extragaranție, cumpărătorul trebuie să păstreze certificatul de garanție și documentul de achiziție al produsului (factura/ bonul fiscal), în original,  pe toată perioada celor 5 ani de garanție (2 ani garanție standard + 3 ani garanție extinsă), pentru a servi ca dovadă a achiziției în perioada promoției.

Extragaranția se acordă în conformitate cu termenii și condițiile specificate în certificatul de garanție al produsului înscris în campanie.

 

Art. 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Participarea la Promoție implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Organizator în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția societăților comerciale implicate în organizarea Promoției și a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în urma cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa SC MARELVI IMPEX SRL, Str. Calea Cernăuţi nr.114, loc. Rădăuţi, jud. Suceava.

 • dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;
 • dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
  1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
  3. notificarea către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

În vederea exercitării drepturilor sus menționate, persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoștință drepturile conforme legii 677/2001.

Art. 10. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii cumpărători, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.  Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare, instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

Distribuie!1 thought on “5 ani garanție Daewoo – Experiență, calitate, încredere”

 • Unde găsesc seria unui aer condiționat? Am cautat și nu o găsesc.
  Unitatea exterioara are o seria și cea interioara alta serie?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *